පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු සසරේ ණය ගනු දෙනු පියවීම

සසරේ ණය ගනු දෙනු පියවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close