භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව පහ කළ යුතු දහම් ඇසුරු කළ යුතු දහම්

පහ කළ යුතු දහම් ඇසුරු කළ යුතු දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close