භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව අනාපාන සති අවස්ථා

අනාපාන සති අවස්ථා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close