නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච තෘෂ්ණාවේ නිරෝධය

තෘෂ්ණාවේ නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close