නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ස්ථිර නැතිනම් සුවයි

ස්ථිර නැතිනම් සුවයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close