නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ප්‍රිය භාවයේ හරයක් නොමැති බව

ප්‍රිය භාවයේ හරයක් නොමැති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close