නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා

කුසල මූල පච්චයා සංඛාරා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close