නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා

අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close