නිවන් මගක්‍රම රටාව දුකට හේතුව- මාන

දුකට හේතුව- මාන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close