නිවන් මගක්‍රම රටාව දුක - වර්තමානය

දුක - වර්තමානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close