නිවන් මගක්‍රම රටාව වර්තනයකින් ඇතිවන මානය

වර්තනයකින් ඇතිවන මානය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close