නිවන් මගක්‍රම රටාව අතීත වර්තමාන අනාගත

අතීත වර්තමාන අනාගත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close