නිවන් මගක්‍රම රටාව චිත්තක්ෂණයක උත්පාද, තිති, භංග

චිත්තක්ෂණයක උත්පාද, තිති, භංග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close