නිවන් මගක්‍රම රටාව වර්තමානය තෝරා ගැණීම

වර්තමානය තෝරා ගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close