නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අනාගතයේ සැනසිලි බලාපොරොත්තුවන් ඇතිවිම

අනාගතයේ සැනසිලි බලාපොරොත්තුවන් ඇතිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close