නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච කැමති නැති ආකාරයට වෙනස් වීම

කැමති නැති ආකාරයට වෙනස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close