විශ්ව සම්භවයනාම ගෝත්‍ර අවිද්‍යාවේ ලක්ෂණය

අවිද්‍යාවේ ලක්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close