විශ්ව සම්භවයනාම ගෝත්‍ර කර්ම ශක්තිය චිත්ත ශක්තිය

කර්ම ශක්තිය චිත්ත ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close