විශ්ව සම්භවයනාම ගෝත්‍ර මතක සටහන් වල නිගමනය

මතක සටහන් වල නිගමනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close