භාවනාවසමාධි අනුපූර්ව සමාධිය

අනුපූර්ව සමාධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close