ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම කර්ම විපාකයේ බලවත් කම

කර්ම විපාකයේ බලවත් කම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close