නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ලෝකය, (සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය)

ලෝකය, (සමුදය, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close