නිවන් මගනිවන බ්‍රහ්ම සුද්ධාෂ්ඨක

බ්‍රහ්ම සුද්ධාෂ්ඨක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close