නිවන් මගනිවන මිනිස් සුද්ධාෂ්ඨක

මිනිස් සුද්ධාෂ්ඨක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close