නිවන් මගනිවන අතිත අනාගත වර්ථමාන රූපස්කන්ධ

අතිත අනාගත වර්ථමාන රූපස්කන්ධ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close