නිවන් මගනිවන ශ්‍රාවක විවරන

ශ්‍රාවක විවරන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close