අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත සතර අපාගත සත්වයෝ උපදින සිත්

සතර අපාගත සත්වයෝ උපදින සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close