අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත කාම සුගතිය තුල අහේතුකව උපදින සත්වයෝ

කාම සුගතිය තුල අහේතුකව උපදින සත්වයෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close