අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත කුසල විපාක උපේක්ෂා සහගත සංතීරන සිත්

කුසල විපාක උපේක්ෂා සහගත සංතීරන සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close