අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත සුගතිගාමී සත්වයෝ උපදින සිත්

සුගතිගාමී සත්වයෝ උපදින සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close