අභිධර්මයචිත්තයචුති සිත සෝමනස්ස සහගත ඥාණ සම්පයුත්ත සහගත සංතීරන සිත්

සෝමනස්ස සහගත ඥාණ සම්පයුත්ත සහගත සංතීරන සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close