නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලචුල්ල සෝතාපන්න බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා