අනුෂය ධර්ම නැතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා