නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල චුල්ල සෝතාපන්න

චුල්ල සෝතාපන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close