නිවන් මගහේතු පල හේතුව අත්හැරුමෙන් ඵලය අත්හැරේ

හේතුව අත්හැරුමෙන් ඵලය අත්හැරේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close