භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ඉන්ද්‍රිය බද්ධය

ඉන්ද්‍රිය බද්ධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා