අභිධර්මයචිත්තය චිත්තජ රූප කිරණ ශක්තිය

චිත්තජ රූප කිරණ ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close