විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා