උපන් නිසා ඡීවත් විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close