නිවන් මගනිවන අප්‍රමාදීව කටයුතු කිරීම

අප්‍රමාදීව කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close