ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම හොඳ‍ට ලැබෙන ප්‍රතිචාර

හොඳ‍ට ලැබෙන ප්‍රතිචාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close