දාන කථාපිං ඥාණ සම්පයුක්ත පින

ඥාණ සම්පයුක්ත පින යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close