ගතියට ගති සම්බන්ධතාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close