නිවන් මගඥාන පටිසංධි, පටිසම්භිදා

පටිසංධි, පටිසම්භිදා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා