ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෝක සම්මතයේ නොදන්නාකම

ලෝක සම්මතයේ නොදන්නාකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා