ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක කාමයන්ට පොලඹවීම

කාමයන්ට පොලඹවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා