දාන කථාපිං අතීත සිදුවීමක්

අතීත සිදුවීමක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close