දාන කථාපිං දීපු පින සහ ආපසු ගැණීමේ පව

දීපු පින සහ ආපසු ගැණීමේ පව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close