නිවන් මගක්‍රම රටාව අන අනා ගත්තදේ

අන අනා ගත්තදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close