නිවන් මගක්‍රම රටාව අති හිතවත් දේ

අති හිතවත් දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close